Blog

Konvertimi i tokë arë ne truall !

Jan 13, 2020

Konvertimi i tokë arë ne truall !

 

Nepermjet shtesave dhe ndryshimeve te propozuara ne ligjin aktual, do te behet e mundur qe miratimi ikalimit te tokes bujqesore ne kategorine truall te realizohet ne nj e kohe me te shkurter, dhe sipermarresit te marin me shpejt lejet e ndertimit per flllimin e investimeve.

Ligji aktual

Ligji nr. 8752,date 26.3.2001 "Per krijimin dhe funksionimin e strukturave te administrimit dhe mbrojtjes se tokes",i ndryshuar,ne nenin 11/1 percakton se miratimi i kalimit te siperfaqeve te tokes bujqesore qe perdoren per ndertime te natyrave te ndryshme.behet me vendim te Keshillit te Ministrave.

Pika 3 e ketij neni,percakton se per tokat bujqesore te kategorive V-X te bonitetit, ndryshimi ne kategori resursesh te tjera si toke urbane (truall) si dhe per veprimtariminerale dhe gjologjike per gurore e kariera,per siperfaqe deri ne 30 ha behet me vendim te Keshillit te Ministrave.

Po keshtu,sipas pikes 5/2 edhe kalimi isiperfaqes se tokes bujqesore ne te gjitha kategorite e bonitetit,me destinacion ndertimin e objekteve per prodhimin,ruajtjen dhe perpunimin e produkteve bujqesore dhe blegtorale behet me vendimte Keshillit te Ministrave.

Problematika

Ne procesin e dhenies se lejeve te ndertimit te leshuar nga institucionet perkates,te cilat kushtezohen me miratimin e ndryshimit apo kalimit te siperfaqes se tokes buj qesore ne truall.ja ne evidentuar vonesa,qe lidhen me kohen e miratimit te vendimeve te Keshillit te Ministrave.Keto vendime,propozohen nga ministrite pergjegjese sipas tushes se veprimtarise qe mbulojne dhe trajtohen rast pas rasti.

Gjate dy viteve te fundit, pjesa me e madhe e VKM-ve per siperfaqet e tokes bujqesore qe kalojne ne kategorine toke urbane (truall) kane qene kryesisht nga 500 m2 derine 3.500 m2, te cilat perfshijne ndertimet per objektet per qellime bujqesore dhe agroturizmin. Numri i kerkesave per investime te tiIla po rritet ndj eshem.sidomos per shkak te mbeshtetjes me grante nga programi IPARD IIdhe skemave kombetare ne kuadrin e programit per zhvillimin bujqesor dhe rural.

Propozimi

Me qellim lehtesimin e procedurave dhe shkurtimin e afateve,nga ana e qeverise propozohet qe ne piken 3 te nenit 11/1, parashikohet qe miratimi i ndryshimit per siperfaqet e tokave bujqeso re deri ne 5 ha qe kaloj ne ne kategorine toke urbane (truall),te behet me urdher te ministrit pergjegjes per bujqesine.I njejti ndryshim propozohet edhe per piken 5/2 te ketij neni,por duke perfshire ne tipologji ne e ndertimeve edhe strukturat/objektet ne funksion te zhvillimit te agroturizmit,te cilat nuk jane te parashikuara ne ligjin ne fuqi.

Me miratimin e ketij projekti,duhet te behen me pas edhe ndryshimet e nevojshme lidhur me rregullat dhe procedural qe ndiqen per kalimin e siperfaqes se tokave bujqeso re ne toke truall ne vendimet perkatese te Keshillit te Ministrave, si VKM nr.41O,date 27.6.2012 "Per percaktimin e rregullave dhe te procedurave te ndryshimit te kategorive te resurseve te tokes";VKM nr. 283,date 1.4.2015 "Per percaktimin e tipave,rregullave,kritereve dhe procedurave per ndertimin e objekteve per prodhimin,ruajtjen dhe perpunimin e produkteve bujqeso re dhe blegtorale,ne toke bujqesore", indryshuar dhe VKM nr.22,date 12.01.2018 "Per miratimin e kritereve e te procedurave per certiflkimin e veprimtarise se agroturizmit dhe ndertimin e strukturave/objekteve ne funksion te tij",i ndryshuar.

Kompetenca

Parashikohet qe miratimi indryshimit per siperfaqet bujqesore deri ne 5 ha qe kalojne ne kategorine toke urbane (truall},te behet me urdher te ministrit pergj egjes per bujqesine dhe jo me Vendimte qeverise

Agroturizmi

I njejti ndryshim propozohet duke perfshire ne tipologj ine e ndertimeve edhe
strukturat/obj ektet ne funksion te zhvillimit te agroturizmit,te cilat nuk jane te parashikuara ne ligjin ne fuqi

Ndryshimi ipropozuar per kaliminetokes bujqesore ne truall: lshte
Ndryshimi i tokave bujqesore te kategorive nga V deri ne X te bonitetit ne kategorite
resurseve te tjera, si toke urbane (truall),si dhe per veprimtariminerare e gjeologjike,per gurore e kariera,behet sime poshte: a) per siperfaqe derine 30 ha,me vendim te Keshillit te Ministrave;b) per siperfaqe mbi 30 ha,me ligj te vecante

Behet

a) per siperfaqe derine 5 ha, me urdher te ministrit pergjegjes per bujqesine"

Shtohet: a/ 1) per siperfaqe 5-30 ha, me vendimte Keshillit te Ministrave

lshte

Ne tokat bujqesore,ne te gjitha kategorite e bonitetit,miratimi i kalimit te siperfaqes per ndertimin e objekteve per prodhimin,ruajtjen dhe perpunimin e produkteve bujqesore dhe blegtorale behet me vendimte Keshillit te Ministrave

Behet

Ne tokat bujqesore,ne te gjithe kategorite e bonitetit,miratimi i kalimit ikalimit te siperfaqes per ndertimin e objekteve per prodhimin, ruajtjen dhe perpunimin e produkteve bujqesore dhe blegtorale sidhe te strukturave/objekteve ne funksion te agroturizmit,behet me urdher te ministrit pergjegjes per bujqesine

Burimi: Java News